Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Punkt Usług Opiekuńczych

PUNKT USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej obejmujące swym zakresem:

 • zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych,

 • opiekę higieniczną oraz pielęgnacyjną zalecaną przez lekarza oraz pielęgnacyjną,

 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych zależy od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej oraz materialnej, sprawności psychofizycznej, a także od możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.

Celem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania jest umożliwienie tym osobom dalszego funkcjonowania w swoim obecnym środowisku.

Punkt Usług Opiekuńczych jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, służącą realizacji zadań Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami.

Punkt Usług Opiekuńczych kieruje osoba zatrudniona przez Dyrektora Ośrodka i jemu bezpośrednio podlega. W Punkcie Usług Opiekuńczych zatrudnione są:

 • Kierownik Punktu Usług Opiekuńczych mgr Halina Stefanik

 • Podinspektor ds. usług opiekuńczych mgr Katarzyna Marek-Ślaz

 • Rehabilitant mgr Monika Sochan

 • 19 opiekunek z przygotowaniem zawodowym w tym:

 • 3 Opiekunki osób starszych zatrudnione na umowę o pracę

 • Asystent osoby niepełnosprawne – 2 osoby

 • Opiekun medyczny osoby starszej – 2 osoby

 • Opiekun osób starszych z kwalifikacjami – 4 osoby

 • Opiekun osób starszych – 8 osób

Zakres czynności opiekunki Punktu Usług Opiekuńczych na podstawie Uchwały Nr XVI/173/2004 Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28 maja 2004 roku.

Zakres usług opiekuńczych na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego obejmuje:

 1. Czynności pielęgnacyjne:

  1. przesłanie łóżka,

  2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

  3. mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie podopiecznego,

  4. układanie podopiecznego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,

  5. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

  6. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

  7. pielęgnacja zalecona przez lekarza,

 2. Czynności gospodarcze:

  1. zakupywanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,

  2. zapewnienie posiłków w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,

  3. karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,

  4. wychodzenie z chorym na spacer,

  5. utrzymanie w czystości otoczenia chorego,

  6. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez chorego części mieszkania,

  7. utrzymanie w czystości sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,

  8. utrzymanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych,

  9. pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży chorego,

  10. dbanie o czystość bielizny pościelowej podopiecznego (odnoszenie jej i przynoszenie z punktów pralniczych),

  11. palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody,

  12. zamawianie wizyt lekarskich,

  13. załatwianie innych spraw na życzenie chorego np. opłacanie świadczeń za czynsz, rachunków za światło, gaz, telefon, składek ubezpieczeniowych, itd.

  14. prowadzenie zeszytu wydatków: rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym,

 

 1. Czynności opiekuńcze u podopiecznych obłożnie chorych zamieszkujących wspólnie z rodziną:

 2. czynności pielęgnacyjne:

 3. przesłanie łóżka,

 4. zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

 5. mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie chorego,

 6. układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,

 7. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

 8. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

 9. pielęgnacja zalecona przez lekarza,


 

 1. Czynności gospodarcze:

  1. przygotowanie posiłku wyłącznie dla podopiecznego,

  2. karmienie podopiecznego,

  3. utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, używanego w trakcie świadczenia usług,

  4. utrzymanie w porządku i czystości pokoju, w którym stale przebywa podopieczny (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),

  5. zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłego pogorszenia zdrowia,

  6. realizowanie recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania podopiecznemu,

 2. W razie zgonu podopiecznego, w przypadku osoby samotnej lub nieobecności członków rodziny należy:

  1. wezwać gospodarza domu lub sąsiada,

  2. wezwać lekarza celem stwierdzenia zgonu,

  3. powiadomienie Kierownika Punktu Usług Opiekuńczych lub Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim o zgonie podopiecznego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawane są osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby na terenie miasta Tomaszów Lubelski, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia bądź niepełnosprawności. Usługi tego rodzaju świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonania zawodu, np. pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, logopedy, asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, fizjoterapeuty, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, opiekunki środowiskowej.

Szczegółowe przepisy dotyczące rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi, warunki, tryb oraz pobieranie opłat za ten rodzaj usług, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz. 1598 z późn.zm.).

Specjalistyczne Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach w szczególności takich jak:

  • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

  • dbałość o higienę i wygląd,

  • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

  • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego.

  • korzystanie z usług różnych instytucji.

 • interwencja i pomoc w życiu w rodzinie,

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

 1. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

  • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

  • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

  • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

  • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

  • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

 3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od kwoty dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 20,50zł., a koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 35zł. i specjalistyczne usługi opiekuńcze własne 20zł/godz.

Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano usługę, a opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano usługę.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE od dnia 2 stycznia 2023 roku

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych zwykłych wynosi 27,00zł.

Dla samotnie gospodarujących

dochód w %

dochód w zł

odpłatność za 1 godz.

w %

w złotych

do 100%

766

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% - 160%

776,01 – 1241,60

10

2,70

powyżej 160% - 220%

1241,61 – 1707,20

15

4,05

powyżej 220% - 280%

1707,21 – 2172,80

20

5,40

powyżej 280% - 320%

2172,81 – 2483,20

35

9,45

powyżej 320% - 360%

2483,21 – 2793,60

45

12,15

powyżej 360% - 400%

2793,61 – 3104,00

60

16,20

powyżej 400% - 450%

3104,01 – 3492,00

80

21,60

powyżej 450% - 500%

3492,01 – 3880,00

90

24,30

powyżej 500%

powyżej 3880,01

100

27,00


 

Dla osób w rodzinie

dochód w %

dochód w zł

odpłatność za 1 godz.

w %

w złotych

do 100%

600

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% - 180%

600,01 – 1080,00

15

4,05

powyżej 180% - 260%

1080,01 – 1560,00

25

6,75

powyżej 260% - 340%

1560,01 – 2040,00

35

9,45

powyżej 340% - 400%

2040,01 – 2400,00

45

12,15

powyżej 400% - 440%

2400,01 – 2640,00

60

16,20

powyżej 440% - 480%

2640,01 – 2880,00

80

21,60

powyżej 480% - 500%

2880,01 – 3000,00

90

24,30

powyżej 500%

powyżej 3000,01

100

27,00


 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE:

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OD DNIA 01 LIPCA 2023 r.

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:

osoby samotnie
gospodarującej

osoby w rodzinie

w %

w złotych

w %

w złotych

do 100% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

do 776

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej
100%-220%

776,01 - 1.707,20

1,5%

0,50

3,5%

1,16

powyżej
220%-250%

1.707,21 - 1.940,00

10%

3,30

15%

4,95

powyżej
250%-300%

1.940,01 - 2.328,00

15%

4,95

25%

8,25

powyżej
300%-400%

2.328,01 - 3.104,00

30%

9,90

45%

14,85

powyżej
400%-500%

3.104,01 - 3.880,00

50%

16,50

65%

21,45

powyżej
500%-600%

3.880,01 - 4.656,00

75%

24,75

85%

28,05

powyżej 600%

4.656,01 - powyżej

100%

33,00

100%

33,00


Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z wyłączeniem specjalistycznych usług realizowanych przez psychologa, pedagoga, logopedę, specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej i fizjoterapeutę)  wynosi  33,00 zł.

 

 

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny