Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dofinansowanie zadania własnego Gminy realizowanego w 2023 roku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Kwota dofinansowania w 2023 roku: 425 000,00 zł. Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 531 250,00 zł

Udzielona dotacja w 2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wynosi 425 000 zł (słownie: czterysta dadzieścia pięć tysięcy złotych); całkowita wartość zadania wynosi 531 250 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście piędziesiąt złotych).

Dotacja celowa z budżetu państwa jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i
młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.
Adresaci programu w ramach modułu 1 i modułu 2:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
- tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1 200,00 zł na osobę w rodzinie.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom, których dochód nie przekracza kwoty 1552,00 zł / rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1 200,00 zł na osobę w rodzinie).

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

 

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny