Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny - Ustawa "Za życiem"

Celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością
oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej
oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za życiem” mogą skorzystać w szczególności:

 • kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny

 • rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną  chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

 • rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa  
  w przepisach ustawy o systemie oświaty.

 Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:

 • Udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

 • Reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,

 • Udzieleniu wsparcia psychologicznego,

 • Udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych,

 • Wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

Do zadań asystenta w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem”  należy m.in:

 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,

 • zapoznanie ( przekazanie informacji i szczegółowe omówienie) kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „ Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia,

 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,

 • koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,

 • występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów ( z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia,

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,

 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,

 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

 • informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim,

ul. Papieża Jana Pawła II 12, pok. 5, tel. 846659794

Dorota Maryńczak- starszy specjalista pracy socjalnej

Joanna Zuchowska-Kozdra - starszy specjalista pracy socjalnej

Załączniki:

Świadczenie za życiem https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie asystenta "Za życiem"

Utworzono dnia 27.05.2020, 16:27

Informator "Za życiem"

Utworzono dnia 08.05.2020, 13:11

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny