Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Papieża Jana Pawła II 12, 22-600 Tomaszów Lubelski

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim oraz strony internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-18
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kulik mops@tomaszow-lubelski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 84 6659794.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Główny Budynek MOPS - do budynku prowadzi wejście od ulicy Papieża Jana Pawła II 12.

Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków. Po obu stronach podjazdu jest zamontowana balustrada. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku, jak również toaleta. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na posesji znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak tłumacza języka migowego. Dostępny jest domofon jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2 Punkt Usług Opiekuńczych - wejście boczne od ul. Lwowskiej 64. Pomieszczenie na I piętrze. Kontakt jedynie telefoniczny - 84 664 5404.

 

Informacje dodatkowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1172
Utworzono dnia: 18.03.2021

Historia publikacji

 • 30.03.2021 11:48, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja o działalności MOPS Pobierz tekst odczytywalny maszynowo. DOC
 • 30.03.2021 11:46, Administrator
  Usunięcie załącznika: Informacja o działalności MOPS Pobierz tekst odczytywalny maszynowo. DOC
 • 30.03.2021 11:45, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja o działalności MOPS Pobierz tekst odczytywalny maszynowo. ODT