Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

STYPENDIUM SZKOLNE
 - rok szkolny 2023/2024

            Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy spełnią m.in. poniższe kryteria:

  • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. obecnie 600 zł na osobę)

(użyte określenie „rodzina” oznacza osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej w art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej (tj. obecnie 345 ), przy czym do dochodu ustalonego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego).

  • wniosek o stypendium szkolne zostanie złożony przez rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, w terminie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

            W celu ubiegania się o ustalenie uprawnień do w/w stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Tomaszów Lubelski należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Papieża Jana Pawła II 12 w terminie
do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym można pobrać ze strony internetowej www.mopstomaszowlub.naszops.pl  jak również dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

Szczegółowe informacje udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim lub pod numerem telefonu: 84 665 97 94.

 

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Emp@tia

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny